มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

นายคารม ภูเวียง
อาคารสถานที่
นางรุจาภา วันทุม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นายชริน สิทธิสังข์
งานทรัพยากรบุคคล
นายแสงทวี คำคง
ยานพาหนะ
นางสาวชญาพร วรามิตร
งานธุรการ
นางวิไล มูลศรี
งานพัสดุ
นางสาวสิริพร สวัสดิ์พละ
การเงินและบัญชี
นายหวนศึก สกุลซ้ง
อาคารสถานที่
นางกิลภา เกษจันทร์
งานทะเบียนและวัดผล