มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต