มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

84/1 วัดประชานิยม ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000