มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ 2543
พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ทายก ทายิกา ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับปริญญา จึงได้ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์ ภายใต้สังกัดของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2544 มติที่ 15 / 2544
พ.ศ. 2544
ศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์ได้เปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 มีจำนวนนักศึกษาสอง ห้องเรียนโดยเปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ วันจันทร์- ศุกร์)
พ.ศ. 2545
ศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวัน เสาร์-อาทิตย์และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรรายวิชาชีพครู (ปวค.).
พ.ศ. 2550
ศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์จึงได้ขอยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยฯขึ้นตรงต่อ มมร.(ส่วนกลาง)และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยฯนามว่าวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตามมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 มติที่ 22/2550
พ.ศ. 2556
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท .