มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระครูสุธีวรสาร,ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วม...
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระครูสุธีวรสาร, ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานประชุมประจำเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้...
   วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พระครูสุธีวรสาร, ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศาสนศา...
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 15:00 น พระครูสุธีวรสาร,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุมบุคลากรประจำเดือน และมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่นำนักศึกษาไปร่ว...
พุธที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ที่ระดับดีคะแนน 3.92 ขออนุโมทนาขอบคุณท่านประธานตรวจประเมินและคณะกรรมการตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกรูปทุกท่าน ทั้งศิ...
งานให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน พระครูสุธีวรสาร, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) แห่งที...
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว