มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
ข่าวประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

ข่าวประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

๒๒ ปี แห่งการก่อตั้ง ๒๕๔๔- ๒๕๖๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 22th ANNIVERSARY 2001-2023 MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY KALASIN BUDDHIST COLLEGE ผลงานการออ...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว