มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

ปก
ทำเนียบลูกสีส้มอิฐ มมร.กาฬสินธุ์ รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

เว็บลิงค์

ระบบบริการการศึกษา-1
กยศ
อีเมลบุคลากร
อีเมลนักศึกษา