มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
MBU KALASIN 2023 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
ทำเนียบลูกสีส้มอิฐ มมร.กาฬสินธุ์ รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 22 ปี
๒๒ ปี แห่งการก่อตั้ง ๒๕๔๔- ๒๕๖๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 22th ANNIVER...
ประกาศ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 22 ปี

ข่าวกิจกรรม

มมร.วศ.ก. ร่วมสนับสนุนงานส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณ...
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระครูสุ...
มมร.วศ.ก. ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระครูสุธีวรสาร, ด...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
   วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พระครูสุธีวรสาร, ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ...

ข่าววิจัย

No data was found

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เว็บลิงค์

ระบบบริการการศึกษา-1
กยศ
อีเมลบุคลากร
อีเมลนักศึกษา