มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๒ ปี แห่งการก่อตั้ง ๒๕๔๔- ๒๕๖๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 22th ANNIVERSARY 2001-2023 MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY KALASIN BUDDHIST COLLEGE ผลงานการออ...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว