มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ประจำ/พิเศษ

เลือกหลักสูตร
เลือกสาขาวิชา
เลือกหลักสูตร
นายทองคำ เกษจันทร์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)
พระครูวรจิตตานุรักษ์, ดร.
สาขาวิชารัฐศาสตร์
นายสุรศักดิ์ พุทธา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ดร.กษิดิศ นวเสรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์
นายยุทธวีระ ศรีกันหานนท์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สอาด ภูนาสรณ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
พระครูสุธีวรสาร, ดร.
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
พระฟูตระกูล พุทฺธกขิโต, ดร.
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
พระมหาวิทวัส กตเมธี
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
นายวิชิต นาชัยสินธุ์
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
นายพรชัย วันทุม
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
พระครูสุนทรวินัยรส, ดร.
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี, ดร.
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
พระครูธรรมธรวีรยุทธ กุสลจิตฺโต, ดร.
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
นายหาญ เถาตาจันทร์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
นายเศรษฐา ภูศรีโสม
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา