มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระครูสุธีวรสาร, ดร.
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ฝ่ายบริหาร

พระครูวรจิตตานุรักษ์, ดร.
หัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายวิชาการ

พระครูสุนทรวินัยรส, ดร.
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ