มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๕ ธันวามหาราช ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว