มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
โครงการการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานในองค์กร ในวันศุกร์ที่ ๑ , ๘ และ ๑๕ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว