มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 พ.ค. 59

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
คณะสังคมศาสตร์   – รับศาสตร์การปกครอง
คณะศึกษาศาสตร์   – การสอนภาษาไทย
– การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
คณะมนุษย์ศาสตร์  – ภาษาองักฤษ

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์   – รัฐศาสตร์การปกครอง
คณะมนุษย์ศาสตร์  – ภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
-การบริหารการศึกษา

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
84/1 วัดประชานิยม ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381 -5393 , 09-5508-9342

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว