มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
อาจารย์ มมร. วศ.ก. ได้รับตอบรับนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาิตครั้งที่ 4 NEUNIC 2017 ในการนี้ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยการจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ” คณะผู้วิจัยที่จะเดินทางไปนำเสนอประกอบด้วย พระครูสุนทรวินัยรส, พระมหาวิทวัส กตเมธี, ดร.พินโย พรมเมือง, ทองคำ เกษจันทร์4, ดร.จรูญเกียรติ พงษ์กุลศร, ว่าที่ ร.ต.สอาด ภูนาสรณ์, ดร.กษิดิศ นวเสรี, และ ปราณี คืมยะราช

ในการนี้ ดร.พินโย พรมเมือง จะเป็นตัวแทนในการขึ้นนำเสนอบทความวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) “

 

ไฟล์แนบ
.zip

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว