มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในนามวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ฆารกุล นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๑ ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก “ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑” จำนวน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มอบโดยท่านเสถียร ภูชื่นชม อุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และท่านประโยชน์ ฆารไสว เลขาธิการพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว