มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต พระมหาวีรยุทธ กุสลจิตฺโต (คำโสกเชือก) อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ศษ.บ.(การสอนพระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ ๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต พระมหาวีรยุทธ กุสลจิตฺโต (คำโสกเชือก) อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ศษ.บ.(การสอนพระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ ๑ เนื่องโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
#MBUKalasinBuddhistCollege

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว