มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ด้วยดารสนับสนุนมุนการศึกษาต่อภาคการศึกษาแก่นักศึกษา บรรพชิตทุนละ 3,100 บาท/รูป คฤหัสถ์ทุนละ 5,100 บาท/รูป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการฯ โทร.09-1865-2754 งานการเงิน โทร.08-4032-0014 มมร.วศ.ก. โทร.043-010-379

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว