มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
กิจกรรมกาแฟยามเช้า ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ

ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคีฯ ได้จัด “กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เพื่อให้สมาชิกชมรมซึ่งประกอบด้วย หัวส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ได้พบปะหารือข้อราชการตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ในครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุธาสินี – ศีลคุณากร อาคารพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว