มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
เลื่อนสอบปลายภาคสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณะศึกษาศาสตร์ รหัสขึ้นต้น ๕๗ และ ๕๘

ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดสอบนักธรรม และธรรมศึกษา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันสอบปลายภาคของภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสอบปลายภาค วิทยาลัยจึงประกาศเลื่อนสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณะศึกษาศาสตร์ รหัสขึ้นต้น ๕๗ และ ๕๘ เป็นวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว