มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

วันซ้อมรับปริญญา
13-14 พฤศจิกายน 2558
ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
วัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันรับปริญญา
21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว