มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การกําหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การกําหนดนโยบายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว