มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ประกาศ เรื่องการสอบทานระเบียนประวัตินักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนสอบทานข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาของตน ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธ ที่ 18 ส.ค.64

ประกาศ เรื่องการสอบทานระเบียนประวัตินักศึกษา ให้นักศึกษาระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสอบทานข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาของตน ทางเว็บไซต์ http://reg.mbu.ac.th ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 หากไม่สามารถแก้ไขระเบียนได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ reg@mbu.ac.th หรือ QR Code

หากไม่สามารถแก้ไขระเบียนได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ reg@mbu.ac.th หรือ QR Code

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว