มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

๒๒ ปี แห่งการก่อตั้ง ๒๕๔๔- ๒๕๖๖
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

22th ANNIVERSARY 2001-2023
MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY
KALASIN BUDDHIST COLLEGE

ผลงานการออกแบบโดย พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑโฒ (สุพิบาล)

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว