มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
3 ก.ค. 63 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ระดับหลักสูตร​ ประจำปี​ 2562​ (ผ่านระบบออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ระดับหลักสูตร​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ (ผ่านระบบออนไลน์)
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์​ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการประเมินดังนี้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง​ 3.65 อยู่ในระดับดี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา​ 3.52 อยู่ในระดับดี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย​ 3.38 อยู่ในระดับดี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม​ศึกษา 3.24 อยู่ในระดับดี
ทั้ง 4 หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว