มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
26 พ.ย.2564 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มมร.วศ.ก. ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระครูสุธีวรสาร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมประธานและเลขานุการหลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีระเบียบวาระที่ประชุม อาทิ กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 นำเสนอโดย งานทะเบียนและวัดผล วันสอบและสถานที่สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2564 นำเสนอโดย พระฌานิพิทย์ อินทจารี, ดร. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนา, หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย นำเสนอโดย พระฟูตระกูล พุทธรกโต, ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, หัวหน้าฝ่ายบริหาร, หัวหน้างานพระสอน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
#MBUKALASIN2021
#วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
#MBUKalasinBuddhistCollege

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว