มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
23-24 กันยายน 2562 กิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะศึกษาศาสตร์. ชั้นปีที่ 1

กิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการแก่ชุมชน วันที่.23-24 กันยายน 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโพดุล ณ. วัดเวฬุวันและโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.นิคม อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว