มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
18 ก.ค. 2565 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2564 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร.

18 กรกฎาคม 2565 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2564 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
– สาขาวิชาการปกครอง คะแนน 3.57
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คะแนน 3.74
– สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คะแนน 3.68
– สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คะแนน 3.52
คุณภาพทั้ง 4 สาขาวิชาอยู่ในระดับดี ขออนุโมทนาขอบคุณประธานกรรมการ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และคณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชา ตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกท่านด้วยความชื่นชมยิ่ง

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว