มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมการเขียนโครงการงบประมาณปี ๒๕๖๒

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. ร่วมประชุมการเขียนโครงการงบประมาณปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๐๒   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพรนะเกียรติกาฬสินธุ์ (มมร.วศ.ก.)

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว