มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๙ ก.ค.๖๒ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๙ ก.ค.๖๒ ๐๘.๐๐ น. พระครูสุธีวรสาร,ดร. ผอ.วศ.ก. เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการประเมินสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา, การสอนภาษาไทย และการปกครอง ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดี…ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการ คณาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนร่วมทุกๆท่าน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว