มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๙ ก.ค.๖๑ นำคณะรับพระพุทธนิรันตราย เพื่อประดิษฐานไว้ห้องประชุมใหญ่ มมร วศ.ก.

๙ ก.ค.๖๑ ๑๖.๓๐ น. นำคณะรับพระพุทธนิรันตราย เพื่อประดิษฐานไว้ห้องประชุมใหญ่ มมร วศ.ก. จากพระเดชพระคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาส และพระเมธาวินัยรส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี ในนาม มมร. วศ.ก. ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว