มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๘ มิ.ย.๖๑ ๐๘.๓๐-๑๔.๔๐ น. รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙

๘ มิ.ย.๖๑ ๐๘.๓๐-๑๔.๔๐ น. รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ (หลักสูตร ๕ ปี) การสอนภาษาไทย, การสอนพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ, รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี , รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ , ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ อนุกรรมการ, ผ.อ.กรรณิการ์ บารมี อนุกรรมการและเลขานุการ และน.ส.ชฬภัสร ภุฑร นักวิชาการ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว