มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๗ มิ.ย.๖๓ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมอาคารเรียนอเนกประสงค์ชั้น ๓ ผ่านระบบออนไลน์ ณ มมร.วศ.ก.

๗ มิ.ย.๖๓ ๑๓.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมอาคารเรียนอเนกประสงค์ชั้น ๓ โดยเว้นระยะห่าง ๑.๕๐ เมตรและผ่านระบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย…ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว