มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๗ ก.ค.๖๓ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ร่วมพิธีถวายสักการะบูรพาจารย์ พระเถรานุเถระ

๗ ก.ค.๖๓ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ร่วมพิธีถวายสักการะบูรพาจารย์ พระเถรานุเถระ มีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก ทป.จภ.๙, พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี จภ.๘,จจ.กส. พระญาณรักขิต รจจ. จอ.ตามลำดับ และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จำนวน ๓๑๙,๓๘๔ บาท เสร็จแล้วถวายสักการะพระมหาเถระตามอารามต่างๆ ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลำดับ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว