มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๖-๘ ก.ค.๖๑ โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ตามแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด

๖-๘ ก.ค.๖๑ เป็นประธานเปิด- ปิดโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ตามแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด ๒๐๑๙ กิจกรรม อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๑๔๐ รูป ณ ห้องประชุมใหญ่ มมร.วศ.ก.

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว