มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๖-๗ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปทุกท่าน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร.

๖ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปทุกท่าน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๗ พ.ค ๒๕๖๐ ประมวลภาพทั่วไป บรรยายกาศพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรตร ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว