มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ น. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มมร. ศาลายา นครปฐม

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ น. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยพระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ประกอบด้วย
ว.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับนโยบายการซ้องรับปริญญาของวิทยาเขตและวิทยาลัย
ว.๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ สนง.พส.แจ้งการรับปริญญา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะมาเป็นประธานในพิธีวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ว.๕ เรื่องพิจารณา ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการงบประมาณ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว