มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๕ เมษายน ๒๕๖๑โครงการปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑โครงการปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิมยาลัย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว