มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์จำนวน ๘๒ รูป/คน หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ๔๘ หน่วยงาน/องค์กร ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สมปรารถนาในหน้าที่การงานทุกท่าน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว