มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การฝึกซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ มมร.วศ.ก.

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การฝึกซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตจำนวน ๒๑๙ รูป/คน โดยพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ เป็นองค์ประธานในการฝึกซ้อมครั้งนี้

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว