มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๒๓ ปี การสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ธรรมสถาน มมร ศาลายา นครปฐม

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๒๓ ปี การสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ธรรมสถาน มมร ศาลายา นครปฐม

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๒๓ ปี การสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ธรรมสถาน มมร ศาลายา นครปฐม
๑๓.๐๐ น. ร่วมประเมินภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว