มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๔.๐๐ น. ประชุมหารือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณโครงการต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๔.๐๐ น. ประชุมหารือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณโครงการต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๒๐๖

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว