มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๓ ต.ค.๖๐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้คะแนนรวม ๓.๙๙ คุณภาพอยู่ในระดับดี

๓ ต.ค.๖๐ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ, วิทยาเขต, และวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐมผลการประเมินของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้คะแนนรวม ๓.๙๙ คุณภาพอยู่ในระดับดี ขออนุโมทนาขอบคุณบุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว