มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๓๐ ส.ค.๖๒ พิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู และลงนามข้อตกลง MOU กับสถานศึกษาในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๕ แห่ง

๓๐ ส.ค.๖๒ ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู และลงนามข้อตกลง MOU กับสถานศึกษาในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๕ แห่ง ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว