มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐-๑๑.๔๙ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐-๑๑.๔๙ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้อง ๒๐๒ มมร. วศ.ก.
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมบุคลากรประเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ วาระเพื่อทราบ ๑๖ เรื่อง เพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง ณ ห้อง ๒๐๒ มมร.วศ.ก. “จงก้าวไปข้างหน้า ถึงจะช้ายังดีกว่าถอยหลัง”

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว