มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๓๐ ก.ค.๖๐ ออกสำรวจสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านทุ่งสว่าง ม.๑๖ เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า มมร.วศ.ก. แห่งใหม่

๓๐ ก.ค.๖๐ ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ออกสำรวจสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านทุ่งสว่าง ม.๑๖ เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า มมร.วศ.ก. แห่งใหม่ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเจ้าของที่ดินบริเวณที่จะสร้างถนนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ขออานิสงส์นี้จงเกิดมีแก่พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ทุกท่านเทอญ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว