มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐-๑๕.๓๐ น. ประชุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพรนะเกียรติกาฬสินธุ์ (มมร.วศ.ก.)

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว