มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒ ต.ค. ๖๒ เข้าร่วมสังเกตการณ์การใช้ระบบ MISและ ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๖๒   ๐๘.๓๐ น. เข้าร่วมสังเกตการณ์การใช้ระบบ MIS การเงินและบัญชีว่าด้วยข้อมูลพื้นฐาน, การยืมเงิน/เบิกสวัสดิการ, ใบขอเบิก/ใบคืนเงินยืม ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพปุญญานุภาพ  ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ มี ๖ วาระ ๑.ประธานแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่อง, ๒.รายงานการประชุม, ๓.สืบเนื่อง ไม่มี, ๔.เพื่อทราบ ๔ เรื่อง, ๕.เสนอพิจารณา ๒๒ เรื่อง โดยมีพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธาน ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว