มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๙ ส.ค.๖๑ โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกสาขาวิชา ณ วิทยาลัยศาสนศาสนตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๒๙ ส.ค.๖๑ โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกสาขาวิชา ณ วิทยาลัยศาสนศาสนตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว