มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๙ มี.ค.๖๒ ๐๙.๓๐ น. ประชุมบุคลากรครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เดือนมีนาคม

๒๙ มี.ค.๖๒ ๐๙.๓๐ น. ประชุมบุคลากรครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เดือนมีนาคม วาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ๑ เรื่อง เพื่อทราบ ๖ เรื่อง พิจารณา ๕ เรื่อง อื่นๆ ๒ เรื่อง

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว