มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๗ ก.ย.๖๑ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร

๒๗ ก.ย.๖๑ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร โดยท่านพระครูสิทธิวราคม,ดร., ดร.กษิดิศ นวเสวี อป.ประจำหลักสูตร ได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมและการจัดการศึกษาโรงเรียนการกุศลวัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว